بررسی بحران منابع آب در ایران با حضور محقق امنیت آبی

خبرگزاری ایسنا به گزارش ایسنا، دفتر فرهنگی دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران لایو با موضوع “بررسی بحران منابع آب در ایران با نگاهی به وقایع اخیر” را با حضور دکتر علی چاوشیان، مدیر گروه علوم یونسکو-ایران، عضو هیات علمی و مدیر اسبق گروه آب دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت و فارغ التحصیل …

بررسی بحران منابع آب در ایران با حضور محقق امنیت آبی ادامه مطلب »