صفحه توئیتر عربی پایگاه اطلاع رسانی دولت آغاز به کار کرد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش شنبه شب ایرنا، آدرس صفحه توئیتر عربی پایگاه اطلاع رسانی دولت سیزدهم به شرح ذیل است:

https://twitter.com/IRANGov_Ar

https://dailybulletin.ir/02/01/2022/%d8%b5%d9%81%d8%ad%d9%87-%d8%aa%d9%88%d8%a6%db%8c%d8%aa%d8%b1-%d8%b9%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d9%be%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%b9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d9%88/